ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Bory Pavel

Ke stažení

Bory Pavel 

Autor
Bory Pavel
Název
Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur
Rok obhajoby
2010

Anotace

Úkolem této práce bylo vytvořit grafickou aplikaci pro zadávání diskrétních matematických struktur se zaměřením na struktury podobné grafům. Aplikace bude schopna pracovat se strukturami, které nazýváme relační struktury a které mají obecně více binárních relací různých typů. Tyto struktury jsou přímým zobecněním grafů. Využití teorie grafů a struktur s větším počtem různých typů hran, které bude možno pomocí této aplikace zadat a upravovat, nalezneme ve velkém počtu oblastí, ze kterých lze uvést oblast dopravy, odkazů na webových stránkách a například analýzu sociálních sítí. V této práci je uveden jeden teoretický příklad využití aplikace a to pro zadání několika typů vazeb v sociální síti. Důraz byl zejména kladen na jednoduché ovládání aplikace a možnost exportovat zadané relační struktury do dostatečně obecného datového formátu, aby mohly být předány dalším výpočetním aplikacím. Další důležitou funkčností aplikace bude možnost exportovat grafickou reprezentaci relačních struktur do bezeztrátového grafického formátu. Výsledkem je tedy aplikace vytvořená za použití objektově orientovaného programovacího jazyka C# a frameworku .NET s využitím moderní technologie WPF, která byla zvolena zejména proto, že je možné s její pomocí snadněji implementovat práci s vektorovou grafikou, což je v této aplikaci zapotřebí. Implementace byla navržena tak, že aplikace je rozdělena do tří vrstev, do vrstvy datové, vrstvy logiky a do prezentační vrstvy. Vytvořená aplikace umožňuje jak ruční vytváření relačních struktur s různými typy hran pomocí jednoduchého grafického rozhraní tak i automatické generování vrcholů do dvou grafických rozmístění. Aplikace rovněž umožňuje automatické doplnění hran různých typů. Jako grafický formát pro export struktur byl vybrán formát PNG, který lze využít např. při dokumentaci během řešení různých prakticky motivovaných úloh, zejména pro dokumentaci jednotlivých experimentů. Jako datový formát pro export relačních struktur byl zvolen obecný a rozšiřitelný formát XML.
 
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP