ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Havlas Jiří

Ke stažení

Havlas Jiří 

Autor
Havlas Jiří
Název
Finanční management a finanční analýza
Rok obhajoby
2010

Anotace

Tato práce je zaměřená na finanční management a finanční analýzu.
Vzhledem k tomu, že finanční management je široké téma zaměřil jsem se na kapitálové možnosti podniku (zdroje financování) a možnosti kapitál investovat. V druhé části se věnuji finanční analýze, nejprve teoreticky a poté prakticky v analýze společnosti TATRA a.s. Zdroje financování jsou v této práci rozděleny a jsou zde některé základní typy vyjmenovány a popsány. V části, která se zabývá investicemi, jsou zpracovány metody hodnocení investic a jsou zde vyjmenovány typy investičních strategií.
U finanční analýzy jsem se zabýval významem, metodami zpracování, účetními dokumenty, které jsou nutné pro zpracování této analýzy, a poměrovými ukazateli (jejich sestavením a následným čtením údajů). V druhé části práce je sestavená finanční analýza jedné z našich nejstarších automobilek TATRA a.s. V analýze nalezneme vertikální a horizontální rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát, poměrovou analýzu, kde najdeme ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti s komentáři. Dále rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu Du Pont, výpočet ekonomické přidané hodnoty a nakonec bonitní a bankrotní modely, které poukazují na stav finančního zdraví společnosti TATRA a.s.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP