ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Král Lukáš

Ke stažení

Král Lukáš 

Autor
Král Lukáš
Název
Využití datového skladu jako zdroje pro Business Intelligence
Rok obhajoby
2010

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá datovými sklady a jejich praktickému využití pomocí Business Intelligence (BI).
Kromě popisu obou technologií, je hlavní důraz kladen na znázornění jejich vzájemného vztahu a také výhod, které z tohoto spojení pro BI vznikají. V souvislosti s tím je datový sklad nejprve definován z pohledu dvou nejdůležitějších osobností v oboru, Williama H. Inmona a Ralpha Kimballa, a poté srovnán s operační databází. Následně se již pozornost přesouvá na Business Intelligence. Postupně je zde rozebrána problematika reportů, OLAP analýzy a data miningu. V práci jsou také nastíněny možné směry, kterými se budou tyto systémy spolu s datovými sklady ubírat do budoucna.
V praktické části je navrhnut a implementován funkční model datového skladu. Ten je následně použit jako zdroj pro jednotlivé BI nástroje a jsou tak názorným způsobem demonstrovány různé způsoby jeho využití.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP