ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Šindelář Jakub

Ke stažení

Šindelář Jakub 

Autor
Šindelář Jakub
Název
František Křižík- moderní český podnikatel a manažer
Rok obhajoby
2010

Anotace

Cílem této práce je poskytnout čtenáři informace o osobním a především profesním životě českého elektrotechnika, vynálezce, podnikatele a manažera Františka Křižíka.
Základem k napsání práce bylo nastudování literatury a její zhodnocení. Jelikož je literatura, co se hodnoty zpracování týká, značně různorodá, bylo nutné vybrat co nejrelevantnějších data a uspořádat je do logického celku. Na základě takto vybraných informací a fakt práce shrnuje celý Křižíkův život. Některé etapy a události života Františka Křižíka, především ty osobního charakteru, jsou v práci zmíněny spíše okrajově, jiným aktivitám, podnikatelským a vynálezeckým, se práce věnuje více do hloubky.
Čtenář práce by měl po jejím přečtení získat základní přehled o době, ve které žil, tvořil a podnikal František Křižík, a hlubší povědomí o jeho dětství a studiích, o jeho zaměstnání u dráhy a především o Křižíkových aktivitách jako významného českého podnikatele v oboru elektrotechniky. Práce se podrobněji věnuje Křižíkovu zaměstnání u dráhy, vynálezu obloukové lampy, událostem a úspěchům s tímto vynálezem spojeným a dále především působení Křižíkovy firmy v Praze. Práce detailněji zmiňuje některé zakázky Křižíkovy firmy a úspěchy i pochybení s nimi spojené. Je nutno mít na paměti, že František Křižík byl vždy spíše elektrotechnikem a vynálezcem, než podnikatelem či manažerem. Jeho technická řešení byla téměř vždy bezchybná, ale toto bohužel nelze tvrdit o některých jeho manažerských postupech a rozhodnutích.  Zde je možné nalézt jak postupy a rozhodnutí na danou dobu pokrokové, tak i občasná pochybení.Podle mého subjektivního názoru je však nutno hodnotit tato pochybení a postupy s ohledem k době. Rozhodně nemůžeme srovnávat a hodnotit tehdejší rozhodnutí a postupy podle dnešních měřítek a metodik. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout Křižíkovo vlastenecké smýšlení a ochotu vykonat pro svou vlast vždy to nejlepší, a to i za cenu vlastních nákladů či jiných obětí.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP