ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Škařupa Miroslav

Ke stažení

Škařupa Miroslav

Autor
Škařupa Miroslav
Název
Fulltextové vyhledávání v Unicorn ES pomocí Lucene
Rok obhajoby
2010

Anotace

Cílem této bakalářské práce je, na základě doporučených technologií (Lucene, Java, Tomcat, Linux, Hadoop), navrhnout použitelnou Open Source alternativu dosavadního fulltextového vyhledávání v Unicorn ES, závislého na Oracle. Práce je z části rešerše, z části analytickou (analýza požadavků) i architektonickou dokumentací (4+1 view) a v neposlední řadě obsahuje samotnou implementaci navrhovaného řešení. V závěru je uvedeno celkové shrnutí navrženého řešení a přínosy pro samotného autora této bakalářské práce. V úvodní (rešeršní) části je nastíněna problematika a specifika fulltextového vyhledávání jako takového a představení hlavního použitého nástroje Lucene. Nemalé úsilí bylo věnováno pochopení motivace zadavatele ke změně dosavadního způsobu fulltextového vyhledávání a jakých cílů chce tímto dosáhnout. Dále bylo nezbytné správně identifikovat, porozumět a zachytit veškeré požadavky zadavatele na optimální fungování fulltextového vyhledávání. Toto vše je obsaženo v následující (analytické) části. Nutností pro započetí návrhové (architektonické) části bylo pochopení architektury Unicorn ES jako takové, což zahrnovalo seznámení se s dílčími principy vnitřní skladby a fungování komponent, artefaktů a dalších jeho součástí, jež byly na straně Unicorn ES zapojeny do procesu vyhledávání, měly s ním určitým způsobem co do činění a ovlivňovaly implementaci fulltextového vyhledávání. Na základě znalostí z předešlých fází bylo možno přistoupit k započetí práce na návrhu implementace fulltextového vyhledávání v nyní již zmapovaném prostředí Unicorn ES. Tato část ve velké míře obsahuje popis a hlavně diagramy a modely, zachycující jak strukturální skladbu navrhovaného řešení, tak dynamickou podobu fungování jednotlivých součástí. Samotná implementace řešení je součástí této práce v podobě přiloženého CD. V poslední části je celkové shrnutí celého projektu a zároveň jsou zde uvedeny přínosy pro samotného autora této bakalářské práce, jež jejím vypracováním získal.