ÚVOD / Bakalářské práce / 2010 / Veselý Václav

Ke stažení

Veselý Václav 

Autor
Veselý Václav
Název
Podnikatelský záměr - Fotovoltaická elektrárna
Rok obhajoby
2010

Anotace

Teoretická část této bakalářské práce je věnována energetice. Zdroje Zelené energie jsou porovnávány s fosilními palivy a energií jadernou. Stěžejní část rozboru je věnována fotovoltaice a jejímu exponenciálnímu vzestup v ČR. V neposlední řadě práce bilancuje nad současným paradoxním stavem v odvětví a vymezuje základních trendy do budoucnosti. Praktická část je věnována konkrétnímu řešení modelového projektu fotovoltaické elektrárny Stella-Helios. Práce obsahuje věrný finanční model, který je plně konfigurovatelný zvolením klíčových vstupních proměnných. Finanční simulace je vytvořena v prostředí aplikace Microsoft Office Excel za pomoci efektivního využití autorských funkcí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Optimalizace modelu je postavena na maximalizaci čisté současné hodnoty vlastní investice a zachování její návratnosti na dobu delší než jedenáct let z důvodu splnění podmínky novely zákona. Vstupními hodnotami výkonnostního modelu jsou satelitní meteorologická data, technologické charakteristiky konkrétních součástí technologického zařízení, aplikované na základě ekonomických a účetních pravidel. Data jsou prezentována jako časový harmonogram peněžních toků s měsíčním, respektive ročním rozlišením. Výsledky modelu jsou shrnuty ve struktuře podnikatelského záměru. Důraz je kladen především na hlavní oblasti, které do záměru zasahují a ovlivňují ho. Pro potenciální obchodní partnery a investory je připraveno stručné shrnutí celého projektu, s cílem rychle zaujmout a motivovat. Závěr bakalářské práce obsahuje zhodnocení dosažených poznatků v odvětví energetiky a finančního modelování v tabulkovém procesoru. Modelově zajímavý záměr ukazuje, že investice do fotovoltaiky se v současné situaci v ČR vyplatí, i když trh začíná být poměrně nasycen. Projekty se z důvodu nevyhnutelných legislativních změn začínají potýkat s řadou překážek, které zvyšují riziko podnikání a mohou v příštích letech radikálně snížit výnosnost podobných projektů. Výsledkem práce je záměrně rozporuplný pohled na odvětví fotovoltaiky v ČR. Rozvaha nad ekonomickou výnosností a objektivním přínosem specifické technologie v oblasti obnovitelných zdrojů, vyúsťuje v jasnou preferenci malých ostrovních systémů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP