ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Heřtus Tomáš

Ke stažení

Heřtus Tomáš 

Autor
Heřtus Tomáš
Název
Aplikace metody GTD v prostředí Unicorn Universe
Rok obhajoby
2011

Anotace

Styl dnešního pracovního procesu sebou nese mnohá úskalí, kterým pracující člověk musí neustále čelit. Stres, přepracovanost, velké množství pracovních úkolů, přesčasy a málo času jsou podle mnohých odborníků největšími problémy dnešního pracovního procesu. To vše vede ke snížení efektivity a výkonnosti práce. Z těchto podnětů vychází i stále se rozvíjející obory Time managementu a osobní realizace. Tyto obory analyzují postupy lidí a jejich pracovní návyky. Snaží se přinést do pracovního procesu nové postupy a zvýšit pracovní efektivitu lidí. Jedním z těchto přístupů je i metoda Getting Things Done.
Cílem mé bakalářksé práce bylo zanalyzovat a popsat základní principy metody Getting Things Done. Zaměřit se na její základní postupy a doporučené praktitky v oblasti osobní organizace. Zanalyzovat některé dnes dostupné programy pro podporu GTD. Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit důvěryhodnou a použitelnou implementaci metody GTD v internetové službě Unicorn Universe.
Bakalářská práce Aplikace metody GTD v prostředí Unicorn Universe se skládá ze tří částí. První část je teoretická a obsahuje analýzu a popis metody Getting Things Done. Jsou v ní popsány základní postupy, které metoda GTD zavádí do pracovního procesu a snaží se zvýšit jeho efektivitu.
Druhá část bakalářské práce je zaměřena na popis základních částí internetové služby Unicorn Universe. V této části jsou popsány všechny důležité funkčnosti a prvky systému, které byly použity pro následnou aplikaci metody GTD v prostředí Unicorn Universe.
Poslední část bakalářské práce je zaměřena na aplikaci metody Getting Things Done v prostředí Unicorn Universe. Obsahuje veškerou projektovou dokumentaci, včetně popisu všech realizovaných meta artefaktů, popis jednotlivých meta artefaktů. Dále se v této části nachází popis skriptů realizovaných v rámci implementace. Třetí část je doplněna o obrázky z funkčního systému implementovaného v systému Unicorn Universe v rámci této bakalářské práce.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP