ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Holub Jan

Ke stažení

Holub Jan 

Autor
Holub Jan
Název
Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů
Rok obhajoby
2011

Anotace

Hlavním cílem mé práce bylo podrobně seznámit s problematikou datových schránek. Zabývám se jejich historií, fázemi uvádění do praxe, legislativou a především jejich využitím jako cesty pro zasílání účetních dokladů v elektronické podobě. Uvádím ale i obecné možnostmi jejich využití a problémy, které provázely jejich start.
Teoreticky se také věnuji tomu, co jsou to účetní doklady, jaké musí mít náležitosti a podle kterých kritérií je lze dělit. Popisuji, jak může vypadat jejich oběh v podniku. Většina účetních dokladů, které si podniky vyměňují, vzniká v elektronické podobě. Věnuji se proto tomu, za jakých podmínek je možná jejich elektronická archivace, problémům s omezenou platností podpisových certifikátů a časovým razítkům. Uvádím také její hlavní výhody.
Kromě datových schránek existuje několik dalších způsobu zasílání účetních dokladů. Nejrozšířenějšími z nich je EDIFACT u velkých podniků a běžná e-mailová komunikace u těch malých. Oba způsoby proto popisuji a shrnuji jejich výhody a hlavní nevýhody.
Datové schránky jsou pouze cestou, jak účetní doklad doručit obchodním partnerům. K tomu, aby bylo zasílání dokladů skutečně efektivní, je nutná také volba správného formátu. Velmi rozšířený je formát PDF. Ten má mnoho výhod, ale není možné jej automaticky zpracovat. Práce s účetními doklady v tomto formátu se tak moc neliší od práce s dokumenty v listinné podobě. Daleko vhodnějším je proto podle mě formát ISDOC, který je přímo navržen pro potřeby elektronické fakturace v České republice. Ten však vznikl poměrně nedávno a prosazuje se pomalu.
Přístup k datové schránce a práci s ní může značně usnadnit volba vhodného software. Jako příklady jsem vybral komplexní informační systém Unicorn Universe, který znám ze své praxe, a rozšíření umožňující práci s datovou schránkou v programu Microsoft Outlook.
V rámci práce jsem se také rozhodl zjistit, jak vypadá fakturace v několika malých podnicích. Své poznatky a obecná doporučení shrnuji na příkladu dvou vybraných podniků, které jsou typickými zástupci oslovené skupiny. Zjistil jsem, že fakturace a obecně výměna dokladů mezi malými podniky probíhá hlavně v listinné formě. Uvádím, jaké výhody by mohlo přinést zavedení elektronické výměny dokladů a jaké podmínky je k tomu třeba splnit.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP