ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Musil Daniel

Ke stažení

Musil Daniel 

Autor
Musil Daniel
Název
Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů
Rok obhajoby
2011

Anotace

Bakalářská práce „Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů“ je rozdělena do čtyř částí. V první části práce jsou určeny cíle, kterých se má, díky využití návrhu marketingového plánu, dosáhnout. Jelikož hlavní položkou školy jsou studenti, stanovil jsem si za cíl zvýšení jejich počtu o 40 % oproti minulému roku a to na konkrétní počet 258 nových studentů. Rozpočet na marketingovou kampaň ponechám stejný, jako v loňském roce. Marketingové náklady rozpočítané na jednoho přijatého studenta se tudíž sníží minimálně o 30 %.Druhá část je teoretická, jsou zde popsány základní marketingové pojmy použité v této bakalářské práci a jsou zde také uvedeny konkrétní příklady guerilla marketingových kampaní.Třetí část je praktická a je rozdělena do několika tematických kapitol. V této části je popsána situační analýza Unicorn College (SWOT analýza, analýza konkurence, segmentace trhu a 4P). Dále je rozebrána současná marketingová strategie Unicorn College (sdělení, cílové skupiny, komunikace, výdaje, přínos a zhodnocení kampaně) a v poslední části je také již navrhovaná nová marketingová strategie. Je zde nástin několika marketingových aktivit, které by se měly zrealizovat a očekávaný přínos pro Unicorn College.V poslední části mé bakalářské práce je shrnutí a zhodnocení, zda jsem dosáhl cílů, které jsem si stanovil na počátku. Díky novým marketingovým aktivitám, které jsou velmi levné, popř. zdarma (kromě veletrhu Gaudeamus) a odebráním reklamy v metru z marketingové kampaně se mi podařilo celkové marketingové náklady snížit o 9 % oproti minulému roku. Počet nových studentů je 270, což je nárůst o 47 % a marketingové náklady rozpočítané na jednoho studenta se sníží o 38 %. Cíle mé bakalářské práce byly nejen splněny, byly překonány.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP