ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Rychlíček Adam Vojtěch

Ke stažení

Rychlíček Adam Vojtěch 

Autor
Rychlíček Adam Vojtěch
Název
Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na PC
Rok obhajoby
2011

Anotace

Bakalářská práce je vypracována na téma Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Ze začátku zmiňuji hlavně fyzickou ochranu dat v papírové formě a následně historii vzniku počítačů a internetu.V další části se zaměřuji na popisování kryptografie, což je matematický obor, který se zabývá kódovacími a šifrovacími algoritmy. Dále zde popisuji substituční šifry a permutační šifry a jejich způsob vytváření a dekódování. Celou kapitolu uzavírá kyberprostor, který definuji jako: Virtuální svět vytvořený moderními technologickými prostředky (např. počítačem). Cílem této části je obeznámit čtenáře o základních pojmech kryptografie a seznámení s kyberprostorem.V druhé části se již naplno zaměřuji na ochranu dat na počítači. Zmiňuji zde množství útočníků, kteří nás mohou připravit o důležitá data. Jsou jimi na příklad: Hacker, Cracker, White Hats, Black Hats, apod. Rovněž zmiňuji i základní způsoby útoků a virů. Cílem je představit čtenáři hrozby, které mohou jeho počítač napadnout, při připojením na internet bez adekvátní ochrany dat.Elektronický podpis nám představuje způsob ochrany dat proti zneužití neoprávněnou osobou. Třetí část se zabývá právní stránkou ochrany dat. Zmiňuji zde zákony a nařízení, které mají zajistit právní ochranu při případném zcizení dat. Pro příklad bych uvedl zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění o ochraně osobních údajů. Cílem této kapitoly je obeznámit čtenáře s jeho právními nároky, aby zjistil, zdali byla jeho práva porušena a jaký státní orgán má v kompetenci bezpečnost a ochranu dat.Poslední teoretickou částí je ochrana dat v účetnictví, kde nejdříve popisuji, jak se účetnictví vyvíjelo, dále popisuji průběh auditu a nakonec zmiňuji důležité rady pro firmy, které uvažují nad pořízením účetního systému. To je také hlavní cíl této kapitoly.Poslední kapitola se týká praktické části. Popisoval jsem 2 podnikatelské subjekty. ČSOB Leasing a.s. a Alcatel-Lucent Czech, s.r.o. Cílem této kapitoly je představit čtenáři obě firmy z pohledu zabezpečení dat. Popisuji rozdílnosti, které jsou zapříčiněné různým zaměřením podnikání a velikostí společnosti.