ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Šedivý Jaroslav

Ke stažení

Šedivý Jaroslav 

Autor
Šedivý Jaroslav
Název
Burzy cenných papírů ve střední Evropě
Rok obhajoby
2011

Anotace

Důvodem výběru tématu „Burzy cenných papírů ve střední Evropě“ pro moji bakalářskou práci byla skutečnost, že mě tato oblast zajímá. Poprvé jsem se začal o burzy zajímat v posledním ročníku na vysoké škole Unicorn College, kde jsem se s nimi setkal na přednáškách předmětu Obchodování na finančních trzích. Dalším důvodem, proč jsem zvolil toto téma, je možnost uplatnění získaných vědomostí v mém budoucím zaměstnání.  Burzy jsou důležité jako zdroj financí. Společnost, která hledá pro svoji činnost volné finanční zdroje, někdy nemá možnost půjčit si od banky nebo banka není ochotná půjčit společnosti. Proto společnosti nezbývá nic jiného, než jít na burzu a prostřednictvím IPO si od investorů půjčit na expanzi výměnou za obchodní podíl. Investoři jsou totiž ochotní investovat do společnosti i v případě, že je několik období ztrátová. Proto je znalost problematiky burz v tomto případě klíčově důležitá. V bakalářské práci se snažím porovnat vybrané středoevropské burzy na základě komparativní analýzy, v mém případě to jsou pražská, vídeňská a varšavská burza.  Z této analýzy by mělo být patrné, jaká burza je v současnosti nejvýhodnější. Analýzu jsem řešil kvantitativně prostřednictvím vybraných tržních ukazatelů, srovnáním vývoje těchto ukazatelů a popisem jednotlivých burz. Dále jsem kvalitativně zhodnotil jejich historický vývoj. K tomu bylo nutno nastudovat nejen řadu odborných knih a internetových zdrojů, zabývajících se touto problematikou, ale v neposlední řadě také domovské stránky vybraných burz. Na základě provedených analýz jsem zjistil, že varšavská burza dosahuje nejlepších výsledků u většiny hodnocených ukazatelů. Konkrétně se jednalo o tyto ukazatele: turnover velocity, počet nových primárních emisí prostřednictvím IPO, počet kótovaných společností na burze, tržní kapitalizace a objem obchodů s akciemi na hlavním a vedlejším trhu. Z výsledků jsem se dozvěděl, která z hodnocených burz je v současnosti nejvýhodnější pro umístění akcií, jaký byl průběh vývoje burz a jaké jsou podmínky pro přijetí akcií na burzu. Výsledky slouží jako užitečný zdroj informací pro čtenáře.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP