ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Staš Jakub

Ke stažení

Staš Jakub 

Autor
Staš Jakub
Název
Grafický systém pre zadávanie a analýzu diskrétnych matematických štruktúr
Rok obhajoby
2011

Anotace

Základným cieľom tejto práce je vytvorenie grafickej aplikácie v jazyku Java SE, ktorá bude schopná vytvárať objekty vybraných typov grafov a následne s nimi pracovať. Aplikácia bude užívateľovi poskytovať jednoduché nástroje na prácu s týmito relačnými štruktúrami (nástroje grafického prostredia), ako aj nástroje pokročilé (príkazový riadok s vlastným ovládacím jazykom).

Taktiež táto práca poukáže na to, ako vo všeobecnosti problematika teórie grafov prispieva k riešeniu štandardných problémov v obchode a priemysle, ako sú: doprava a logistika, analýza sociálnych sietí, mapovanie odkazov na webových stránkach a širokého využitia v rôznych oblastiach algoritmizácie.
V práci je kladený dôraz na spektrum operácií nad zadávanými štruktúrami a ich reťazenie, či už pri ovládaní cez GUI aplikácie, alebo priamo cez príkazový riadok. Hlavným cieľom je priniesť užívateľovi silný nástroj, ktorým je príkazový riadok so silným prepojením na grafické užívateľské prostredie. Každá operácia vyvolávajúca zmenu v grafickom užívateľskom prostredí je ihneď prezentovaná a užívateľ vidí okamžite výstup svojej činnosti. Okrem tohto prepojenia disponuje príkazový riadok aj jazykovými prostriedkami, ktoré prinášajú matematickú eleganciu a jednoduchosť.

Ďalšou dôležitou funkčnosťou aplikácie G-Unit je možnosť exportov do rôznych formátov (ako sú .txt, .xml, .png) a aj ich spätné načítanie (.txt, .xml). Výsledným výstupom programovacej časti práce je teda komplexná multiplatformová grafická aplikácia napísaná v jazyku Java SE postavená na objektovo-orientovanom prístupe, poskytujúca základnú paletu nástrojov pre prácu s vybranými relačnými štruktúrami.

Vnútorné členenie práce bolo inšpirované architektonickým modelom Model-View-Controller a snaží sa zahrnúť jeho prínosy do vnútorného členenia a komunikácie. Je teda možné rozdeliť triedy v aplikácii do troch logických blokov: práca s dátovou vrstvou, obsluha aplikačnej logiky a práca s prezentačnou vrstvou.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP