ÚVOD / Bakalářské práce / 2011 / Straka Jiří

Ke stažení

Straka Jiří 

Autor
Straka Jiří
Název
Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation
Rok obhajoby
2011

Anotace

V následující práci se podíváme na historický vývoj technologií pomocí, kterých lze vyvíjet okenní aplikace pro operační systém Windows. Detailněji se podíváme na dvě nejnovější technologie společnosti Microsoft, které jsou součástí .NET Frameworku a jedná se o technologie Windows Forms a Windows Presentation Foundation (WPF). Technologie Windows Forms může být také využita např. pro vývoj aplikací pro operační systém Linux pomocí projektu Mono od společnosti Novell. Celá práce je zaměřena hlavně na technologii WPF, a proto také nahlédneme do jejího využití ve vývoji bohatých internetových aplikací pomocí Silverlight a Windows Phone 7, které nám umožňuje vyvíjet pro mobilní zařízení.Nejobsáhlejší část práce je věnována popisu aplikace pro převod Windows Forms do WPF. V popisu aplikace nalezneme např. požadavky kladené na aplikaci, třídní diagram celé aplikace, popis jednotlivých tříd, použité návrhové vzory, atd. Aplikace umožňuje načíst vstupní soubor, který definuje uživatelské rozhraní ve Windows Forms a převést tento soubor do, co možná nejvěrohodnější reprezentace ve WPF pomocí značkovacího jazyka XAML (Extensible Application Markup Language), který je typický pro WPF. Aplikace pro svůj vlastní převod nepodporuje všechny komponenty, které Windows Forms nabízí, ale pouze omezenou množinu vybraných komponent. U této množiny komponent je opět vybráno jen několik stěžejních vlastností, které aplikace pro převod podporuje. Rozšiřitelnost je jeden z hlavní požadavků, který musí aplikace splňovat. Proto je všechna aplikační logika pro převod mezi technologiemi soustředěna v zásuvných modulech. Zásuvné moduly umožňují snadné rozšíření portfolia podporovaných komponent a jejich vlastností pro převod. V závěru práce jsou shrnuty všechny poznatky, které byly nasbírány během vývoje aplikace. Je zde uveden výčet možných směrů, jakými by se mohlo rozšiřování aplikace ubírat, ale také faktory, které převod z Windows Forms do WPF ztěžují a v některých případech i znemožňují.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP