ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Brauner Michal

Ke stažení

Brauner Michal 

Autor
Brauner Michal
Název
Moderní webové aplikace – „Mashupy“
Rok obhajoby
2012

Anotace

Práce se zabývá moderními webovými aplikacemi a to především mashupy. Text je rozdělen do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s pojmem mashup, historickým vývojem webových aplikací a jejich postupnou proměnou do podoby, v jaké je známe dnes. Jakožto hlavní nástroj mashupů jsou v této části také podrobněji rozebrány webové služby. Jsou zde popsány nejdůležitější technologie, protokoly a formáty, se kterými se vývojář běžně setkává. Následuje úvod do několika oblíbených webových služeb a krátký popis tří vybraných mashupů. V praktické části je podrobně popsána aplikace MyPlaces. Součástí popisu je vysvětlení datového modelu, popis struktury aplikace a také způsob propojení s jednotlivými webovými službami. V této části je také popsáno nastavení rozhraní na straně webových služeb.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP