ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Kovář Vladimír

Ke stažení

Kovář Vladimír 

Autor
Kovář Vladimír
Název
Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení
Rok obhajoby
2012

Anotace

Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat vybrané internetové nástroje pro projektové řízení a to z hlediska množství a kvality nabízených služeb a z hlediska uživatelského rozhraní a uživatelské přívětivosti.
První část bakalářské práce je věnována rešerši problematiky projektového řízení, přičemž je defi-nováno několik základních pojmů z této problematiky. Dále jsou v práci představeny dva základní typy metodik projektového řízení (tradiční metodiky, agilní metodiky). V teoretické části práce je dále vysvětleno několik termínů, které jsou důležité k pochopení analýzy v druhé části práce.
Ve druhé části práce je provedena analýza vybraných internetových nástrojů. Jednotlivé nástroje byly prozkoumány a testovány na základě vytvořené bodové stupnice. Analýza byla provedena za využití fiktivních scénářů imitujících reálné používání aplikace. Výsledky bodového ohodnocení byly v závěru porovnány se subjektivním vnímáním aplikací a očekáváním autora.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP