ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Pavlíček Dalibor

Ke stažení

Pavlíček Dalibor 

Autor
Pavlíček Dalibor
Název
Popis procesů business testování a jejich optimalizace
Rok obhajoby
2012

Anotace

Tato práce si klade za cíl analyzovat, navrhnout, popsat a vyhodnotit procesy business testování ve velkých společnostech, jako jsou např. banky pojišťovny a obdobné finanční i nefinanční instituce. Hlavním cílem je vysvětlit, jak je takové testování nastaveno, popsat role, které se na něm podílejí a ověřit funkčnost vstupních a výstupních parametrů v jejich vzájemné kombinaci. Jedná se hlavně o optimalizaci a formalizaci samotných procesů business testování. V oblasti business testování jsem čerpal v některých částech této práce ze své osobní zkušenosti, jelikož na takovém projektu působím v roli Business Test analytika.
Aplikace, které jsou v rámci business týmu testovány, jsou nejčastěji prodejní kanály a transakční komponenty. Tato práce je zaměřena na testování přímých kanálů a to zejména internetového bankovnictví. Jelikož jsou bankovní domy většinou obrovské společnosti s tisíci zaměstnanci a stovkou systémů, je problematika vývoje a testování velmi složitá. První část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů v oblasti testování a základních druhů testů, které jsou využívány v rámci vývoje informačních systémů. Na závěr této části jsou popsány typy testů z obecného pohledu. Druhá část analyzuje business testování v bankovní společnosti, popisuje průběh pilotního projektu business testovacího týmu a vyhodnocuje jeho výstupy. V poslední části je popsán návrh testovací strategie a testovacího plánu, který je sestaven na základě vyhodnocení pilotního projektu.