ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Synek Ondřej

Ke stažení

Synek Ondřej 

Autor
Synek Ondřej
Název
Aplikace GTD v Unicorn Universe
Rok obhajoby
2012

Anotace

Tématem mé bakalářské práce je aplikace metody Getting Things Done (dále jen "GTD") nad platformou Unicorn Enterprise System (dále jen "UES"), s použitím internetové služby Unicorn Universe (dále jen "UU"). Hlavní motivací pro výběr tohoto tématu byl trend stálé se zvětšujícího množství úkolů, záležitostí k řešení a obecně povinností, které si na sebe každý z nás bere. Bohužel, oproti stále se zvyšujícímu počtu závazků se nijak nemění množství času, který pro splnění toho všeho potřebujeme. Den má stále 24 hodin a tak je na každém z nás, jak s tímto časem hospodaří, jak jej dělí mezi pracovní a soukromé aktivity, kolik z něj věnuje svým blízkým a zda nějaký čas investuje pouze do sebe samotného. Záměrem mé práce je důkladná analýza a popis metody GTD a detailní návrh implementace metody GTD v Unicorn Universe. V takové podobě, která bude nejen funkční, ale také kvalitní, to znamená, že výsledný systém bude disponovat schopností být použit. Cílové řešení je určené pro všechny stávající uživatele systému Unicorn Universe. Jejím účelem je podpora řízení osobního času.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP