ÚVOD / Bakalářské práce / 2012 / Vaňásková Hana

Ke stažení

Vaňásková Hana 

Autor
Vaňásková Hana
Název
Srovnání možností relačních a objektových databází
Rok obhajoby
2012

Anotace

Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat možnosti, které nabízejí v dnešní době nejrozšířenější relační databáze s možnostmi nabízenými nepříliš prosazenými objektovými databázemi. Za tímto účelem je v první části práce provedena rešerše těchto dvou datových modelů, včetně jejich standardů (SQL, OQL, ODL, ...), hlavních rozdílů, výhod a nevýhod. Tato část zahrnuje ukázky kódu a příkazů tak, jak jsou teoreticky definovány samotnými standardy. Představeny jsou také vybrané RDBMS a ODBMS nabízené na trhu.Ve druhé části práce je pak na příkladu fiktivní společnosti Bluedy+ Holding, a. s. navržena a im- plementována datová vrstva pro evidenci zaměstnanců, zaměstnaneckých benefitů, klientů a pro- jektů v relační databázi PostgreSQL a objektové databázi db4o.
 
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP