ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Černý Vítězslav

Ke stažení

Černý Vítězslav 

Autor
Černý Vítězslav
Název
Řízení a motivace pracovníků v technologické firmě
Rok obhajoby
2013

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je analýza a pohled na motivaci jako takovou, pracovní motivaci a styly vedení a jejich dopad na motivaci zaměstnanců v technologické firmě střední velikosti.
První část práce je věnována teoretickým východiskům. Vymezuje základní pojmy z oblasti lidské motivace a demotivace, shrnuje základní motivační teorie, rozebírá vedení lidí, pohled na teorie jednotlivých stylů vedení a shrnuje poznatky o jejich dopadech na pracovní efektivitu, pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců. V závěru teoretické části se zmíníme o manažerských strategiích zvyšování motivace.
V empirické části práce jsou představeny výsledky výzkumu zaměřeného na motivaci zaměstnanců a styly jejich vedení. Na závěr jsou stanovena doporučení, která mohou vést ke zvýšení efektivity práce a zaměstnanecké spokojenosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP