ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Petříček Jan

Ke stažení

Petříček Jan 

Autor
Petříček Jan
Název
Řízení a motivace pracovníků (manažerské techniky a dovednosti, pracovní motivace)
Rok obhajoby
2013

Anotace

Cílem této bakalářské práce „Řízení a motivace pracovníků (mana­žerské techniky a dovednosti, pracovní motivace)“ je seznámení s nástroji, které jsou vhodné k řízení, respektive k dosahování vytyčených cílů, které přímo ovlivňují především hospodářské výsledky společností. V úvodu představuji možnosti řízení, včetně uvědomění si jistých pravidel, které efektivitu výkonu přímo ovlivňují. Jelikož jsem se rozhodl tyto metody aplikovat na určitý podnik, popsal jsem v druhé části této práce metody, které jsou v něm využívány a jak tyto ovlivňují spokojenost zaměstnanců. K ověření funkce těchto metod slouží dotazník, který jsem pro potřeby této práce připravil. Závěr se poté zaměřuje na určitá doporučení, která by bylo vhodné zrealizovat k tomu, aby došlo ke zvýšení využitelnosti stávajících zdrojů.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP