ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Pospíšilová Helena

Ke stažení

Pospíšilová Helena 

Autor
Pospíšilová Helena
Název
Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi
Rok obhajoby
2013

Anotace

Vysoké školství prošlo v posledních dvou desetiletích mnoha reformami, které byly postupnou reakcí na transformaci ve společnosti. Jako významné změny můžeme například uvést výrazný nárůst studentů přijatých na veřejné vysoké školy nebo založení soukromých vysokých škol. S těmito skutečnostmi souvisí vyšší počet absolventů, kteří se snaží uplatnit na trhu práce. Mezi problémy, na které bych se chtěla zaměřit, patří již zmíněný vývoj počtu vysokých škol a jejich absolventů, a to z pohledu celku i dle oborů. S tím bezprostředně souvisí i uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Z logiky věci vychází, že existují obory s větší či menší uplatnitelností absolventů. Otázkou také například zůstává, jakým způsobem ovlivňuje uchazeče o studium situace na trhu práce při výběru vhodného oboru. Či hraje-li otázka neuplatnitelnosti na trhu práce nějakou roli? Jaký je ve výsledku počet nezaměstnaných absolventů vysokých škol? Jak si v tomto směru stojí vysoké školy v porovnání s ostatními stupni vzdělání? Samozřejmě vyvstává i otázka finančního hodnocení těchto odborníků a případné mezioborové srovnání. V neposlední řadě může být tato problematika zajímavá i z pohledu mezinárodního srovnání. Cílem této studie je pomocí dostupných statistických ukazatelů a odborných materiálů danou situaci zanalyzovat.