ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Stehlík Martin

Ke stažení

Stehlík Martin 

Autor
Stehlík Martin
Název
Teorie predikce měnových kurzů
Rok obhajoby
2013

Anotace

Měnový trh je v současnosti největším světovým trhem a za jeho existence vzniklo mnoho teorií týkajících se predikce vývoje měnových kurzů nejen na základě makroekonomických, mikroekonomických, statistických i jiných podkladů. Vývoj měnových kurzů má dopad ve všech úrovních ekonomiky a je důležitým ukazatelem pro jednotlivé země, banky, podniky a obchodníky, ale také pro investory.
V této práci proto popisuji tři základní ekonomické teorie predikce měnových kurzů (teorie parity kupní síly, teorie parity úrokových sazeb, teorie platební bilance) a na měsíč-ních až ročních datech dvou nejobchodovanějších měnových párů (EURUSD, USDJPY) analy-zuji případnou historickou závislost pohybu devizových kurzů na vývoji předmětných fun-damentálních ukazatelů.
Analýza ve výsledku nepotvrdila, ale ani zcela nevyvrátila, možnost predikce budou-cího vývoje devizových kurzů podle vybraných teorií. V krátkém a středním období z důvodu působení mnoha jiných faktorů, které kurzu dávají jeho volatilitu a trendy, teorie neobstojí. V dlouhém období je ale mezi makroekonomickými údaji a devizovými kurzy vidět jistý vzá-jemný vztah a souvislosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP