ÚVOD / Bakalářské práce / 2013 / Ustohalová Alena

Ke stažení

Ustohalová Alena 

Autor
Ustohalová Alena
Název
Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti
Rok obhajoby
2013

Anotace

.Předmětem závěrečné bakalářské práce je teoreticky nastínit problematiku outsourcingu a následně na příkladu konkrétní firmy (T-Mobile Czech Republic a.s.) zjištěné informace aplikovat v podnikové realitě. V teoretické části práce si za cíl kladu vysvětlení základních aspektů outsourcingu a upozornit na výhody a nevýhody s ním spojené. Dílčím cílem práce bude určit míru nákladovostí a výnosnosti a následně rozdělit na ty oblasti, kde doporučuji outsourcing jako dobrou volbou ke zvýšení efektivnosti podniku a kde naopak řešení outsourcingu odmítám a navrhuji spoléhat na vlastní interní zdroje. V praktické části bych ráda svou práci postavila na současné situaci firmy T-Mobile Czech Republic a.s., která již nyní outsourcing využívá v poměrně velkém rozsahu, např. v oblastech od ICT technologií, servisních služeb až po návrh a realizaci některých ICT služeb, které T-Mobile Czech Republic a.s. poskytuje svým zákazníkům. Analýzou dat z jednotlivých úsporných programů T-Mobilu a s rozhovory s IT Delivery manažery T-Mobile, kteří zodpovídají za proces outsourcingu, bych ráda zjistila následující informace:
1. Jak je efektivní využití služeb dodavatelů. (porovnání nákladů na interní pracovníky a ceny externích dodavatelů v kontrastu dalších výhod a nevýhod outsourcingu)
2. Jak je možné ušetřit „zinternalizováním“ přechodem externích pracovníků na pracovníky interní. (S ohledem na jejich pracovní smlouvy se zaměstnavatelem a jejich případnou ochotu změny zaměstnavatele)
3.Jaká jsou rizika plynoucí z úniku informací ke konkurenci. (problematika právních náležitostí)
Ze zjištěných informací vyvodím závěry a zhodnotím proveditelnost navrhovaných řešení.