ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Bartík Jan

Ke stažení

Bartík Jan 

Autor
Jan Bartík
Název
Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik
Rok obhajoby
2014

Anotace

Cílem práce je srovnání makroekonomické situace Itálie, Španělska a Řecka před a po krizi roku 2008 společně s porovnáním jednotlivých makroekonomických ukazatelů a srovnáním společných a rozdílných aspektů překonávání krize. Dále se zaměřím na vývoj nezaměstnanosti a veřejného dluhu, kde popíši závislost míry nezaměstnanosti mezi jednotlivými zeměmi a zanalyzuji příčiny vzniku veřejného dluhu s přihlédnutí k porovnání schodků rozpočtů. Dále popíši politiky nezaměstnanosti jednotlivých zemí a ekonomický dopad těchto politik. V záběru se budu věnovat analýze předpokládaného vývoje v blízké budoucnosti, kde vnesu vlastního názor na zjištěné údaje a osobní zhodnocení přístupu vlád jednotlivých zemí k boji s nezaměstnaností a veřejným dluhem.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP