ÚVOD / Bakalářské práce / 2014 / Fillová Jana

Ke stažení

Fillová Jana 

Autor
Fillová Jana
Název
Předluženost a proces oddlužení
Rok obhajoby
2014

Anotace

Tématem bakalářské práce je analýza problematiky předluženost českých domácností a vysvětlení procesu oddlužení osob a domácností, které se dostaly do problémů se splácením závazků. Aktuálnost tématu je spatřována především v souvislosti s dopady ekonomické krize, která měla a stále ještě má podobu zátěže celé řady osob a domácností v České republice. K této problematice zatím nebyl podle znalostí zpracovatelky předložen komplexní a souvislý analytický materiál. Cíl práce je determinován předepsaným rozsahem, a proto je věnována jen vybraným obsahovým kapitolám a souvislostem. Další sociálně ekonomické a sociálně psychologické konotace jsou ponechány pro další zkoumání. Cílem práce je v analytické části rozebrat a popsat základní pojmy a kategorie týkající se problematiky zadluženosti a předluženosti. Popsat základní jevy, stavy a procesy, které se v této souvislosti odehrávají. V praktické části je potom podán metodologický nástin jak je možné se s procesem oddlužení vyrovnat na základě aplikace platných zákonných norem.
Samotná práce je rozdělena pro přehlednost do několika málo kapitol. Teoreticko metodologický úvod se zabývá rozborem souvislostí a obsahem hlavních souvisejících pojmů, tak aby byla srozumitelná východiska aplikace v praktické části. Praktická část se zabývá především popisem možného postupu v procesu oddlužení s odkazem na platné zákonné normy. V samotné práci nechybí ani mezinárodní srovnání a popis makroekonomických souvislosti zkoumaného jevu.
Základní metodou, která byla v procesu přípravy a zpracování práce použita je analýza, především autoritativních a uznávaných statistických údajů a veličin. Na jejich základě je potom provedena syntéza získaných informací do podoby komplexního popisu (deskripce) konkrétního jevu. Významným zdrojem informací jsou také odkázané rozhovory s odborníky z Poradny pro předlužené osoby.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP