ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Kaleta Martin

Ke stažení

Kaleta Martin 

Autor
Kaleta Martin
Název
Petr Zenkl a hospodářský program Národně socialistické strany v letech 1945 - 1946
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářská práce „Petr Zenkl a Československá strana národně socialistická v letech 1945 - 1946“ se zabývá vnitřním vývojem, činností a postavením národních socialistů po II. světové válce. Je zaměřena na politickou činnost předsedy PhDr. Petra Zenkla a obsah hospodářských programů strany v období vyostřujícího se vnitropolitického napětí ve výše vymezeném období.
Práce mapuje osobní a především profesní život československého politika Petra Zenkla. Protože Zenkl ve zmíněném období působil jako předseda strany národních socialistů, závěrečná kapitola referuje o formování a činnosti této politické strany, jejích myšlenkových úvahách a směrech, ale hlavně se věnuje hlubší analýze programových dokumentů.
Cílem práce bylo vysvětlit podstatu hospodářských programů strany a nalézt odpověď na otázku, do jaké míry předseda strany přípravu programů ovlivňoval. Základem k napsání této práce bylo studium odborné biografické, politickohistorické, ekonomické a další literatury vztahující se k tématu a popisující klíčové aspekty politického dění, se zřetelem na národní socialisty a Petra Zenkla.
Práci uzavírá konstatování, že národně socialistický program ve své hospodářské části nedokázal oslovit široké vrstvy obyvatelstva mimo velká města a proto se národní socialisté nestali vedoucí silou země a nemohli se úspěšně postavit růstu komunistické moci, jenž po únoru 1948 vyvrcholil popřením demokracie a nastolením totalitního režimu. Předseda strany Petr Zenkl, ač osoba intelektuálně potentní a organizačně zdatná, byl obtížen řadou dalších funkcí a řešením každodenním politických půtek. Neudivuje tudíž, že Zenklův podíl na formování stranického programu se nepodařilo identifikovat a prokázat. Nelze jej však ani jednoznačně vyloučit.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP