ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Pláteník Vojtěch

Ke stažení

Pláteník Vojtěch 

Autor
Pláteník Vojtěch
Název
Řízení a motivace pracovníků v rámci outsourcingu ve strojírenství
Rok obhajoby
2015

Anotace

V této bakalářské práci se chci věnovat problematice řízení a motivace pracovníků v rámci outsourcingu ve strojírenství. Outsourcing je hojně využívaná cesta vedoucí k snižování nákladů. Nese s sebou výhody pružnosti a úspory z rozsahu a využití technologií externího dodavatele. Zároveň klade vyšší požadavky na manažery, kteří řídí externí zaměstnance s omezenými možnostmi jejich motivace. První, teoretickou část bakalářské práce chci zaměřit na výhody a rizika využití outsourcingu ve strojírenství, outsourcingu pracovních sil a s tím související úskalí. Firmy externě zadávají práce kreativní, jako jsou designérské, projekční, výzkum a vývoj, práce technické, jako například činnost technické kontroly či technologů a práce v dělnických profesích. Každá skupina externích zaměstnanců má svá vlastní specifika a požadavky na jejich řízení. Do hry vstupují rozdíly kulturní, sociální, náboženské, rozdílné pracovní návyky apod. Se všemi zmíněnými aspekty se manažeři externích pracovníků musí být schopni vyrovnat.V teoretické části práce bych se chtěl zaměřit na motivaci z různých úhlů pohledu. Motivace se týká mnoha oborů jako je psychologie, sociologie teorie pracovní výkonnosti a dalších. Hlavním důvodem pro využití outsourcingu pracovních sil je úspora nákladů, a manažer externích pracovníků má proto velmi omezené možnosti finanční motivace. Obzvláště pracovníci v dělnických pozicích jsou na finanční motivaci velmi citliví. O to důležitější je práce manažera s nástroji nefinanční motivace. Závěrem teoretické části se proto budu věnovat možnostem využití různých stylů a nástrojů nefinanční motivace.Druhou, praktickou část bakalářské práce budu věnovat dotazníkovému šetření. Výsledkem by mělo být porovnání využití motivačních nástrojů v různě velkých strojírenských firmách, které využívají outsourcing pracovních sil v některých jeho formách. Dále by z dotazníkového šetření mělo vyplynout, jak jednotliví manažeři externích zaměstnanců hodnotí efektivitu používaných motivačních nástrojů. Dotazníkové šetření by na příkladech z praxe také mělo ukázat, jak je možné motivaci externích zaměstnanců zlepšit.