ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Stuchl Václav

Ke stažení

Stuchl Václav 

Autor
Stuchl Václav
Název
Realizační projekt nahrazení technologie BarCode technologií RFID při řízení logistických toků ve výrobní společnosti
Rok obhajoby
2015

Anotace

Cílem bakalářské práce je posouzení možnosti nahrazení technologie čárových kódů technologií RFID pro automatickou identifikaci materiálů, polotovarů a finálních výrobků v logistických tocích uvnitř výrobní společnosti. Teoretická část je věnována představení technologie automatické identifikace, blíže je popsána technologie čárových kódů a technologie RFID. Je rovněž provedeno jejich vzájemnému porovnání. Praktická část je věnována samotnému realizačnímu projektu. Obsahuje informace o společnosti International Automotive Components Group s.r.o., kde má být technologie RFID implementována. Dále je věnována popisu testování funkčnosti tří různých systémů RFID technologie v prostředí společnosti, vyhodnocení nejlepšího nabízeného systému RFID, popis současného stavu logistických toků ve firmě a návrh fungování logistických toků v souvislosti s implementací vítězné RFID technologie.V závěru je uvedena cenová kalkulace a časový harmonogram implementace. Hlavním přínosem bakalářské práce je ověření vhodnosti implementace RFID technologie pro řízení logistických toků ve výrobní společnosti a ověření možnosti dosažení plánovaných cílů. Bakalářská práce rovněž může pomoci dalším firmám při rozhodování o implementaci RFID technologie.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP