ÚVOD / Bakalářské práce / 2015 / Zajac Jaroslav

Ke stažení

Zajac Jaroslav 

Autor
Zajac Jaroslav
Název
Techniky a taktiky ovlivňování zaměstanců telekomunikační společnosti
Rok obhajoby
2015

Anotace

Bakalářská práce na téma „Techniky a taktiky ovlivňování zaměstnanců telekomunikační společnosti“ je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části jsou definovány základní pojmy jako motivace a motiv, podrobně popsány typy motivací zaměstnanců, graficky znázorněn rozdíl mezi stimuly a motivy. Dále je zde popsána podstata a příčiny demotivace a její řešení, detailně rozebrané peněžní a nepeněžní nástroje motivace a popsané fáze motivačního procesu. Druhá, praktická část analyzuje stávající motivační systém v konkrétní telekomunikační společnosti. Byly zde stanoveny tři výzkumné hypotézy, které se dle průzkumu na zaměstnancích měly potvrdit nebo vyvrátit. Výsledky průzkumu jsou graficky zpracovány. V závěru práce jsou na základě výsledku průzkumu zpracovány návrhy a doporučení v oblasti motivace zaměstnanců.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP