ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Černochová Jana

Ke stažení

Černochová Jana 

Autor
Jana Černochová
Název
Management jakosti ve vybraném podniku (analýza podnikových procesů)
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu procesů ve vybraném podniku a navrhnutí systému zlepšení těchto procesů. Nejprve dojde k seznámení s analyzovanými firemními procesy, k vytyčení jejich problémů a přínosů a popsání způsobu, jakým fungují. Následně bude provedena komparace dvou procesů podle jejich vývoje v čase a seznámení s jejich problémy. Budou zde také uvedeny normy managementu jakosti, jimiž se vybraný podnik řídí. Těchto cílů je dosaženo na základě sekundární rešerše dat poskytnutých od vedoucích pracovníků vybraného podniku, ale také na základě osobní zkušenosti. K vyhodnocení dat jsou použity statické metody.  Výsledkem bakalářské práce je provedení analýzy procesů a navržení jejich zlepšení, která povedou k větší efektivitě procesů ve vybraném podniku.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP