ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Červená Hana

Ke stažení

Červená Hana 

Autor
Hana Červená
Název
Motivace, firemní hodnoty a zapojení zaměstnanců v rychle se rozvíjející IT
Rok obhajoby
2016

Anotace

Klíčovými tématy této bakalářské práce jsou: motivace, firemní hodnoty a zapojenost zaměstnanců v rychle se rozvíjející IT společnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je formulovat návrhy, které mohou vést ke zvyšování motivace zaměstnanců, jejich ztotožnění se s firemními hodnotami a zvýšení jejich zapojení v konkrétní společnosti. Teoretická část bude věnována motivaci a jejímu významu v pracovním prostředí, dále také vybraným teoriím motivace, firemním hodnotám a zapojenosti zaměstnanců. V praktické části budou analyzovány výsledky výzkumů zapojenosti zaměstnanců v letech 2011 až 2015 a dotazníkového šetření na téma motivace a firemní hodnoty. V závěru práce budou podány návrhy na možná zlepšení.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP