ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Fiedler Adam

Ke stažení

Fiedler Adam 

Autor
Adam Fiedler
Název
Principy a zásady systému správy a řízení společnosti a jejich aplikace v podmínkách ČR
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá principy a zásadani Corporate governance, které jsou zaměřené na transparentní a zodpovědnou správu a řízení společností. Celá práce je rozdělena na dílčí kapitoly. Tyto kapitoly primárně, prostřednictvím literární rešerše, představují aktuální teoretická východiska korespondující s hlavním tématem této práce. Tato východiska definují nejen základní termín Corporate governance, ale také jsou představeny dvě základní teorie řízení a správy společností a modely dle různých přístupů řízení a správy. Po této části následuje transformace teoretických východisek do praxe, kdy je prostřednictvím kvalitativního výzkumu a explanační obecně teoretické metody proveden rozbor a zhodnocení zásad řízení a správy ve vybraném podniku. Výstupem této kapitoly je pak formulace doporučení pro zlepšení řízení a správy ve vybrané společnosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP