ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Gloser Jakub

Ke stažení

Gloser Jakub 

Autor
Jakub Gloser
Název
Kontroly a controlling kooperujících podniků
Rok obhajoby
2016

Anotace

Stojíme na prahu éry interních i externích socioekonomických aliancí, kdy globalizace, relokalizace a specializace vyžaduje stále více spolupráce mezi malými, středními a velkými podniky. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit účelnost a potřebnost kontrolních mechanizmů v malých, středních a velkých podnicích a jejich kooperačních - aliančních  seskupeních. Cílem práce je ukázat, že přes existující výrazné rozdíly mezi klasickými a moderními přístupy ke kontrole, je nutné v kooperujících podnicích stanovit míry využitelnosti kontrol a controllingu z pohledu integrace, dezintegrace a reintegrace procesů. Práce vyústila v metodiku směřující k vytváření aliančních systémů MKC tedy systémů metodik, kontrol a controllingu. Pro tuto metodiku byl vypracován algoritmus: Sestavení týmu pro koordinaci systémů MKC aliance -> Vyhodnocení aliance z pohledu V_S_M podniku > Sběr existujících komponent MKC od jednotlivých členů aliance -> vyhodnocení shodnosti komponent MKC -> sběr požadavků na komponenty MKC z pohledu realizace aktivity (aktivit) aliance -> vyhodnocení vhodnosti komponent MKC aplikovaných u jednotlivých členů aliance -> nalezení chybějících vhodných komponent MKC -> návrh komponent systémů MKC.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP