ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Kovář Oldřich

Ke stažení

Kovář Oldřich 

Autor
Oldřich Kovář
Název
Aplikace fitness manager
Rok obhajoby
2016

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je provést analýzu problematiky pro zlepšení interakce mezi klientem fitness a osobními trenéry. Na základě zjištěných informací poté navrhnout a implementovat řešení internetové služby pro zvýšení efektivity tréningů, jídelních plánů a celkové interakce mezi trenérem a klientem.  Práce je rozdělena do kapitol odpovídající krokům, které shrnují celý proces vývoje software. Po analýze požadavků na systém následuje hrubý návrh všech částí aplikace. Po definování veškerých požadavků a omezení je již práce plně věnována popisu výsledné implementace. V popisu je nejvíce kladen důraz na demonstraci nejdůležitějších částí celého systému, které zároveň přináší nejvyšší přidanou hodnotu. První kapitola obsahuje shrnutí a uvedení do problematiky. Druhá kapitola obsahuje úvod do motivace postavený na výsledcích provedeného průzkumu mezi klienty fitness a shrnutí výsledků, které přinesl. Třetí kapitola představuje technologie použité k implementaci řešení. Zejména popisuje základní princip fungování požitého frameworku Angular 2. Čtvrtá kapitola obsahuje popis use-case vycházejících jak ze zadání bakalářské práce, tak z výsledků průzkumu trhu. Pátá kapitola obsahuje návod na spuštění programu na přiloženém CD.  V šesté kapitole je postupně představené řešení implementace nejdůležitějších částí systému. Součástí popisů jsou i ukázky kódu a aktivity diagramy daných use case Sedmá kapitola shrnuje nedostatky výsledného systému a možné varianty řešení  jejich odstranění. Cílem práce je předvedení řešení uvedené problematiky a popsání implementace aplikace se zaměřením na použité technologie, která ji řeší.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP