ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Nguyen Van Cuong

Ke stažení

Nguyen Van Cuong 

Autor
Cuong Nguyen Van
Název
Komparace stylů řízení a jejich praktická aplikace v podmínkách konkrétní firmy
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky z teorie managementu se zaměřením na definování pojmu management a manžer, popsány základní proncipy managementu, manažerské funkce a kompetence jako rámec pro uplatňování jednotlivých stylů vedení a ty jsou následně podrobně rozebrány a definovány. Jsou zde zároveň uvedeny nejpoužívanější metody řízení a popsány souvislosti vlivu komunikace, motivace, delegování a koučování na styl manažerského řízení. Závěr teoretické části je věnován úvaze o volbě optimálního stylu manažerského vedení. Praktická část této bakalářské práce charakterizuje vybranou společnost TOMI-písek s.r.o. Cílem je popsat organizační strukturu této firmy, způsob komunikace v rámci firmy, vymezit naplňování jednotlivých manažerských funkcí a kompetencí a analyzovat používané manažerské styly řízení včetně aplikace motivace, delegování a koučování. Formou pozorování a dotazníků pro manažery i podřízené je analyzován styl řízení aplikovaný v této firmě a vyhodnoceny souvislosti ovlivňující efektivitu firmy. Dalším dílčím cílem je seznam doporučení na uplatnění změn ve stylu, přístupu a metodách řízení za účelem zlepšení pracovního prostředí a dosažení vyšší efektivity firmy, který je uveden v závěru této bakalářské práce.