ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Pavlů Martin

Ke stažení

Pavlů Martin

Autor
Martin Pavlů
Název
Role sociálních sítí v online marketingu
Rok obhajoby
2016

Anotace

Tato bakalářská práce se věnuje online marketingu, který je v dnešní době považován za jednu z nejúspěšnějších metod propagace a podpory prodeje. Celá práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část je věnována shrnutí teoretických poznatků z oblasti marketingu, konkrétněji se zabývá oblastí online marketingu a prostředí sociálních sítí. Poskytuje základní orientaci v marketingových nástrojích. Pro správné využití online marketingu v praxi je nezbytné orientovat se v obecném marketingu a nástrojích, které s ním souvisí.  Navazující druhá – praktická část je věnována sestavení dotazníkového šetření zjišťující využití sociálních sítí v marketingových strategiích. Následně bude toto šetření distribuováno do marketingových oddělení společností z nejrůznějších odvětví. Praktickou část zakončuje analýza získaných výsledků. Cílem této části práce je také snaha o ověření hypotézy rostoucí role sociálních sítí v online marketingu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP