ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Pošta Matěj

Ke stažení

Pošta Matěj 

Autor
Matěj Pošta
Název
Model ekonomické stabilizace sportovního klubu střední velikosti
Rok obhajoby
2016

Anotace

Práce pojednává o ekonomické stabilizaci sportovního klubu střední velikosti. Vzhledem k přesnějšímu zpracování a zúžení tohoto širokého tématu, byl vybrán konkrétní florbalový klub Black Angels. Hlavním cílem bylo vytvořit model této ekonomické stabilizace, čehož bylo úspěšně docíleno. Na základě údajů od zvoleného florbalového klubu i obecných trendů v této problematice byla problematika analyzována a vyplynula z ní doporučení pro konkrétní klub i pro ostatní kluby, které usilují o ekonomickou stabilizaci. V práci byly identifikovány obvyklé problémy klubů a finanční možnosti, které mohou sloužit právě k řešení těchto problémů. V neposlední řadě práce zasadila tuto problematiku do širšího kontextu, což umožnilo čtenáři porozumět nutnosti tuto problematiku řešit i jejímu postavení ve sportu a společnosti jako takové.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP