ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Pušová Michaela

Ke stažení

 Pušová Michaela

Autor
Michaela Pušová
Název
Situace na IT trhu práce v České Republice a nábor nových zaměstnanců do velkých IT společností.
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem bakalářské práce s názvem „Situace na IT trhu práce v České republice a nábor nových zaměstnanců do velkých IT společností" je provést analýzu trhu práce v segmentu informačních technologií v České republice, popsat faktory, které jej ovlivňují, a jeho historický vývoj, zároveň také zanalyzovat proces náboru nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. Na základě těchto analýz a praktických poznatků získaných spoluprací se specialisty náborové společnosti se práce zaměří na stanovení hypotézy o budoucím vývoji trhu práce a navržení možných variant dalšího postupu firem v této oblasti. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické, kde jsou zmíněny poznatky dávající čtenáři ucelený obraz o tom, jak funguje trh práce v segmentu informačních technologií v České republice, a dále pak z praktické, která obsahuje vlastní prognózu o dalším vývoji trhu a poznatky a doporučení pro vybranou náborovou společnost.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP