ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Sieger Tomáš

Ke stažení

Sieger Tomáš 

Autor
Tomáš Sieger
Název
Návrh architektury W8.1 Universal Apps znovupoužitelný pro ASP.NET MVC aplikaci
Rok obhajoby
2016

Anotace

Předmětem této bakalářské práce je analýza, návrh a ověření vhodné architektury Windows 10 Universal Windows Platform (UWP) aplikace, která umožní co největší znovupoužitelnost kódu při vývoji webové ASP.NET MVC aplikace, za předpokladu, že obě nabízejí stejné funkčnosti a využívají společný datový zdroj hostovaný v cloudu Microsoft Azure. Stěžejní část práce je zaměřena na podrobný rozbor aplikační platformy Windows 10 UWP Apps a architektonického vzoru MVVM. Jeho aplikací lze docílit důsledného oddělení prezentační vrstvy aplikace od zbývajících částí tak, aby jejich výsledný kód byl přenositelný i na další platformy. Práce se proto především velmi detailně věnuje konkrétním metodám, rozhraním a postupům, které je při vývoji aplikace pomocí MVVM vhodné použít a dodržet. Všechna teoretická východiska jsou následně ověřena v praktické části práce, která má tři části. Nejprve je vytvořen samotný datový backend v MS Azure. Na něm je postavena prototypová UWP aplikace, která aplikuje pravidla a prvky vzoru MVVM. Ve třetí části jsou její logická a datová vrstva napojeny na webovou MVC aplikaci a ověřena celková funkčnost. Závěr práce shrnuje všechny poznatky získané během tvorby návrhu, vyhodnocuje průběh jednotlivých částí realizace a hledá možnosti, kde by se dala navržená architektura prakticky využít.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP