ÚVOD / Bakalářské práce / 2016 / Živnůstka Matěj

Ke stažení

Živnůstka Matěj 

Autor
Matěj Živnůstka
Název
Československá ekonomika doby normalizace a publicistika (na příkladu šesté pětiletky)
Rok obhajoby
2016

Anotace

Cílem bakalářské práce je analýza pohledu na hospodářský vývoj Československa  ve druhé polovině 70. let, zprostředkovávaného vybraným vzorkem soudobé domácí publicistiky. Byla hledána odpověď na otázku, zda a do jaké míry byla publicistika schopna postihnout a pojmenovat problémy reálného hospodářského vývoje,  či dokonce přesáhla-li alespoň náznakem svou funkci propagační směrem  k analytickému rozboru. Pro uvedení problematiky do kontextu bylo nejprve nutné rozebrat principy hospodářského mechanismu centrálně plánované ekonomiky  a vytvořit analýzu hospodářského vývoje ČSSR v 70. letech 20. století. V práci jsem se zaměřil na témata, která negativně ovlivňovala hospodářský růst tehdejšího Československa, a na jejich odraz v dobovém tisku. Na základě četnosti výskytu byly zkoumány otázky zahraničního obchodu, vědeckotechnického pokroku, řízení  a úpravy centrálního plánování v podobě Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980, hospodárnosti, motivace pracovníků, zvyšujících se zásob či investiční výstavby.  Byla potvrzena hypotéza,  že domácí žurnalistika nedokázala odpovídajícím objektivním způsobem vysvětlit negativní tendence hospodářství.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP