ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Angelis Jakub

Ke stažení

Angelis Jakub 

Autor
Angelis Jakub
Název
NewSQL architektura databázových systémů
Rok obhajoby
2017

Anotace

NewSQL databáze tvoří skupinu nových vysoce škálovatelných transakčních databázových systémů. Tato práce si klade za cíl prozkoumat motivace vzniku tohoto typu databází. Porovnat návrh těchto systémů s tradičními databázemi a NoSQL databázemi, rozebrat hlavní problémové domény při návrhu databázového systému. Jedná se zejména o možnost škálování, zajištění konzistence dat a vysokou dostupnost. V další kapitole jsou popsány projekty zastupující hlavní směry při návrhu NewSQL databázových systémů. Jsou zde rozebrány silné a slabé stránky jednotlivých přístupů a vhodnost použití těchto NewSQL databází pro jednotlivé typy aplikací. Poslední kapitola je zaměřena na nejnovější oblasti výzkumu v okolí NewSQL databázových systémů, směrování jednotlivých projektů a jejich další možný vývoj.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP