ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Čmolík Lukáš

Ke stažení

Čmolík Lukáš 

Autor
Čmolík Lukáš
Název
Finanční analýza společnosti GZ Media, a.s. a predikce její finanční stability
Rok obhajoby
2017

Anotace

Konkurenceschopnost je aktuální téma pro každý podnik. Každá společnost, která chce v dnešní době uspět a přežít na trhu, musí svá rozhodnutí pečlivě zvážit a veškeré své aktivity důsledně plánovat. K tomu však podnik potřebuje správně posoudit své finanční zdraví a výkonnost. Velmi dobrým indikátorem toho, jak daná společnost ovládá svoji činnost, je finanční analýza. S její pomocí může společnost správně rozhodovat o investicích, zásobách a jiných důležitých činnostech.

Cílem bakalářské práce „Finanční analýza společnosti GZ Media, a.s. a predikce její finanční stability,“ je na základě metod a ukazatelů využívaných při tvorbě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti, pokusit se předpovědět finanční stabilitu do budoucna a navrhnout doporučení, která by vedla k odstranění zjištěných nedostatků a k posílení finanční stability podniku.

Práce bude vypracována na základě studia odborné literatury a skutečných ekonomických dat analyzované společnosti, jejíž vedení s jejich poskytnutím souhlasilo s tím, že nezávislá analýza bude přínosem jak pro hodnocenou společnost, tak pro autora bakářské práce.