ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Honzák Jakub

Ke stažení

Honzák Jakub 

Autor
Honzák Jakub
Název
Manažerské postupy a metody řízení malých firem
Rok obhajoby
2017

Anotace

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části popsat základní manažerské postupy a metody řízení malých firem. Následně je práce koncipována jako případová studie jedné konkrétní malé firmy čítající 7 zaměstnanců, která popisuje konkrétní situaci v dané společnosti. V praktické části práce konfrontuje postupy řízení z teoretické části práce s výsledky průzkumu v dané firmě. Výzkumnou metodou pro praktickou část byla zvolena metoda empirického kvalitativního výzkumu formou analytického rozboru rozhovorů se zaměstnanci dané firmy. Vstupní hypotéza zahrnuje předpoklad, že v dané firmě převažuje operativní řízení nad strategickým. Závěr práce obsahuje výsledky průzkumu a následně doporučení pro firmu, především návrh na rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky s cílem zvýšit efektivitu práce a celkový výkon společnosti.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP