ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Ľubomír Marjov

Ke stažení

Ľubomír Marjov 

Autor
Ľubomír Marjov
Název
Analýza a nákladovosť procesu pre Rýchly úver s využitím metódy ABC
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalárska práca sazaoberá procesnou analýzou, modelovaním a ocenením procesu s využitím metódy ABC v stavebnej sporiteľni pre konkrétny produkt.
Teoretická časť je rešeršou dostupných odborných zdrojov z oblasti bankovníctva, procesnej analýzy a manažérskeho účtovníctva. V úvode je predstavená banka ako podnikateľský subjekt so špecifickými rysmi a základným rozdelením bankových produktov. Druhá kapitola pojednáva a procesnej analýze, na základe ktorej je možné modelovať procesy. Tretia kapitola sa zaoberá podnikovými nákladmi, ich členením a je tu tiež predstavená metóda ABC ako nástroj, pomocou ktorého je  možné oceniť procesy.
V praktickej častije najprv predstavená spoločnosť Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s., jej organizačná štruktúra a produkt Rýchly úver. Účelom procesnej analýzy, ktorá je súčasťou piatej kapitoly, je skúmanie podnikových procesov a ich modelácia, na základe ktorej sú následne vykonané merania jednotlivých činností. Posledná kapitola oceňuje proces Rýchleho úveru v určitých fázach životného cyklu tohto produktu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP