ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Motl Daniel

Ke stažení

Motl Daniel 

Autor
Motl Daniel
Název
Optimalizace financí a daní ve vybrané společnosti
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce se zabývá analýzou malé obchodní společnosti z pohledu financí a daní. V první části jsou teoreticky popsány metody a nástroje finanční analýzy zvolené s ohledem na typ a velikost podniku.Taktéž jsou zde popsány a vymezeny vybrané daněv souladu s jejich aktuálním zněním, které jsou z pohledu daňové povinnosti a finanční stránky pro podnik relevantní. Tyto poznatky jsou výsledkem rešerše aktuálních daňových zákonů a v současnosti používaných metod finanční analýzy.
Ve druhé části jsou poznatky a metodologie z první části aplikovány na uvedenou společnost. V této části je provedena finanční analýza, která na základě finančních výkazů z minulých let hodnotí celkové finanční zdraví podniku, a dává tak majiteli, kromě zhodnocení situace a rozšířeného pohledu na svůj podnik, i možná doporučení. Součástí je i daňová optimalizace u daně z příjmu právnických osob a daně silniční. Kromě návrhu, jak k těmto daním přistupovat je zde uvedena i kalkulace možných daňových úspor.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP