ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Řáda Jan

Ke stažení

Řáda Jan 

Autor
Řáda Jan
Název
Aplikace NoSQL databází v oblasti podnikových informačních technolií
Rok obhajoby
2017

Anotace

Bakalářská práce se zabývá databázovými sytémy NoSQL, které se v posledních letech v některých případech prosazují jako alternativa k relačním databázím. V teoretické části je stručně vysvětlena historie a motivace vzniku NoSQL databází. Shrnuty jsou základní teoretické koncepty vztahující se k těmto typům databázových systémů (CAP teorém, BASE) jako protipól tradičních principů používaných u RDBMS (klasický transakční přístup, odlišný pohled na konzistenci dat). Dále je věnován prostor popisu jednotlivých typů NoSQL databází. V práci jsou popsány faktory představující motivaci k využití NoSQL DSBMS v kontextu podnikových informačních technologií, doplněné o praktické příklady nasazení různých typů NoSQL DBMS. Zvláštní pozornost je věnována zejména databázovému systému Apache Cassandra, u něhož byla formou rešerše shromážděna řada příkladů z praxe, zejména s ohledem na důvody a požadavky, jež konkrétní podniky vedly k nasazení tohoto NoSQL databázového systému, v některých případech jako alternativy k DBMS. Předmětem praktické části bakalářské práce je vývoj prototypové aplikace založené na NoSQL DBMS Apache Cassandra a implementované na platformě ASP.NET. S využitím reálných dat z veřejných zdrojů je zde na konceptuálním, logickém a fyzickém modelu demostrován specifický přístup k datovému modelování nezbytný pro tento typ databází. Následná praktická implementace datového modelu formou prototypové aplikace názorně ilustruje způsob práce s daty DBMS Apache Cassandra. Závěr praktické části je věnován vlastním postřehům a praktickým poznatkům získaným během vývoje prototypové aplikace, zejména s ohledem na některé odlišnosti oproti práci s daty v klasických RDBMS systémech a praktické aspekty, které mohou mít dopad na rozhodování o nasazení DBMS Apache Cassandra v podnikové sféře.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP