ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Sarah Žáková

Ke stažení

Sarah Žáková 

Autor
Sarah Žáková
Název
Využitie webovej analytiky v online marketingu
Rok obhajoby
2017

Anotace

Pri súčasnom online konkurenčnom boji úspech spoločností stúpa a padá na webových stránkach. Dnes už nestačí stránku vlastniť ale je ju potrebné testovať, upravovať a prispôsobovať cieľovému segmentu potencionálnych zákazníkov.
Ak by sme boli majiteľom spoločnosti, pripravili marketingovú kampaň, ktorá by priviedla potencionálnych zákazníkov na web, tí by mali za cieľ odoslať kontaktný formulár ale 95 % odišlo po načítaní stránky z webu. Boli by sme radi za túto informáciu síce nie je pozitívna ale vďaka tomu vieme o nejakom probléme. V tom je čaro online – webovej analýzy, je to štúdium chovania návštevníkov internete. Dáta z webových stránok sú merané, analyzované, vyhodnocované s odporučeniami za účelom zlepšenia obchodu.
Cieľom bakalárskej práce bude vykonať v teoretickej časti práce rozbor webovej analýzy online marketingu, porovnanie jednotlivých webových nástrojov, ktoré slúžia k analýze návštevníkov na webe. Východiskom pre spracovanie práce budú vedomosti a znalosti získané v priebehu práce webového analytika či poznatky štúdiom odbornej literatúry. Výstupom práce bude zhodnotenie a odporučenie investície v online marketingových kanálov pomocou analýzy získaných dát z webového nástroja Google Analytics konkrétnej marketingovej kampane.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP