ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Jan Zedník

Ke stažení

Jan Zedník 

Autor
Jan Zedník
Název
Použití nástrojů online marketingu
Rok obhajoby
2017

Anotace

Práce je zaměřena na internetový marketing a nástroje,kterými můžeme ovlivnit výsledky prodeje. Cílem práce je vyhodnotit jakénástroje internetového marketingu jsou nejúčinnější a které přinášejí největšíkonverzní poměr. První teoretická část je věnována internetovému marketinguz obecného pohledu, nástroji na zvýšení návštěvnosti a monitorovánímarketingových aktivit. Je nutné pochopit a orientovat se v těchto onlinenástrojích, které nám pomáhají ve vyhodnocování našich kampaní.
Druhá praktická část se věnuje internetovému marketingu e-shopuForDogs.cz. Nejprve bude zhodnocen současný stav jak z pohledu zákazníka,tak i z pohledu marketingových aktivit používaných v tomto e-shopu. Postupněbudou aplikovány jednotlivé formy internetového marketingu s cílem zvýšitnávštěvnost, obrat a v neposlední řadě i povědomí o tomto internetovémobchodě.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP