ÚVOD / Bakalářské práce / 2017 / Zichová Veronika

Ke stažení

Zichová Veronika 

Autor
Zichová Veronika
Název
Identita firmy - Firemní kultura a image společnosti Unilever
Rok obhajoby
2017

Anotace

Tato bakalářskápráce se zabývá firemní identitou, kulturou a image firmy. Cílem práce je porovnat image společnosti Unilever ve Velké Británii a České republice, analyzovat firemní kulturu v Unileveru ČR a porovnat ji s image na lokálním trhu. V teoretické části jsou vymezeny relevantní pojmy, tedy firemní identita, korporátní design a logo, image firmy a vnitropodniková kultura. V praktickéčásti je popsána identita společnosti Unilever, analyzována kultura v Unileveruv České republice a vyhodnoceny výsledky dotazníkové rešerše, která se zabývala image firmy na trzích v obou zmíněných zemích. V závěru práce je navrženo doporučení na zlepšení image místní pobočky.