ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Hořínek Lukáš

Ke stažení

Hořínek Lukáš 

Autor
Hořínek Lukáš
Název
Ekonomický růst a hospodářská politika USA v komparaci s průměrem OECD od roku 2000 do roku 2015
Rok obhajoby
2018

Anotace

1.Cílem bakalářské práce je identifikace silných a slabých stránek makroekonomického vývoje americké ekonomiky. Pozornost bude věnována hlavním oblastem ekonomického rozvoje, tj. výkonnosti ekonomiky, vnitřní a vnější makroekonomické rovnováze, cenovému vývoji a trhu práce. Trendové charakteristiky budou doplněny o vlivy, které na rozvoj působí pozitivně a které pokrok brzdí. Součástí analýzy bude mezinárodní komparace americké ekonomiky a zemí OECD, která doplní pohled na silné a slabé stránky posuzované země. Analyzované období bude probíhat od roku 2000 – do roku 2015.
2.Praktická složka analýzy bude soustředěna na tyto hlavní indikátory: Reálný HDP, potenciální produkt a jeho mezera k reálnému produktu, investiční cyklus, úvěrový cyklus, cenový cyklus, vnitřní rozpočtová rovnováha, nebo nerovnováha, běžný účet platební bilance, rozsah nesplacených úvěrů, míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti.
3.V závěrech budou uvedeny hlavní poznatky z analýzy, míra naplnění cílů a záměrů uvedených v zadání .